Home / 股票投資 / 龔成:散戶不知何謂股票(上)

龔成:散戶不知何謂股票(上)

在投資世界裡,散戶錯誤的思維其實不少,而這些錯誤思維正是令散戶輸多贏少的原因。其實,只要散戶學習正確的投資思維,不做錯誤的投資行為,已能避免很多虧損,只要能做到保本,餘下要合理增值已不困難。

–輸多贏少的主因–

今次講的是散戶對股票的錯誤理解,這是令他們輸多贏少的主要原因。首先,他們認為股票是一張紙、一個號碼,雖然知道股票所代表的是公司,但只會關心股價、有甚麼短期消息、以及有甚麼炒作。 並不會以公司的基本面出發,更不會計算公司的實質價值,不理會現時的股價是平是貴,更天真地以為股價數字小就是平,股價數字大就是貴,以這類思維買股票,短期可能憑市況順而獲利,但長期計一定虧損收場。

過往我聽過不少散戶有類似以下的對話:
散戶A:「都叫你聽我講,唔好咁心急係$60買入,你睇,而家已落到$58了,而家入就平好多,穩陣得多。」
散戶B:「唉,早知就聽你講忍一忍,而家蝕左咁多,都唔知點算好,下次一定聽你講。」

這種就是散戶的思維,首先,他們只懂著眼於買賣差價,而不著重企業本質與長期增值,另外,他們的眼光少,心理質素弱,只是10%以內的股價波動,對他們來說已是很大件事。另外,他們以為自己或一些專家,真的有本事預測股價短期的升跌,甚至是數個百份點內的波幅都能預計得到。

–坊間知識有問題–

這或許是觀看得太多坊間的財經節目,相信「專家」能預測每天的升跌及波動,這明顯是天真到極的想法,投資市場短期的波動,很大程度受市場情緒,以及一些短期事件的影響,而這些短期事件,其發展往往難測,但說話技巧甚佳的「專家」,總能說到好像預測得到。
但若果大家翻看多年「專家」預測的記錄,會發現某專家這年預測有過半中,但下午卻有過半不中,只要做個長期統計,就知「專家」預測的根本沒有作用。
可惜,散戶已被這觀念洗腦,總認為自己或他人有本事預測股價的短期走向,例如上述散戶的對話中,散戶A認為自己預測準確,因為他之前叫散戶B不要在$60買,因股價會下跌,但坦白講,市況短期的波動根本難料,只是下跌$2就認為自己預測準確。而散戶B更因這次「事實證明」而認為A的預測分析正確,但其實,巧合的可能性相當高。

相關閱讀:
《股票聖經》
天窗網店訂購>>https://goo.gl/htmZbm
電子書及試閱>>https://goo.gl/ewVA2H

《選股勝經》
天窗網店訂購>>>https://goo.gl/o6XRRo
電子書及試閱>>>https://goo.gl/CB8iu8

《50優質潛力股》(2017-18年修訂版)
天窗網店訂購>>http://bit.ly/2Ca5T7I
電子書及試閱>>http://bit.ly/2C99q6q

《50穩健收息股》(2018-19年修訂版)
天窗網店訂購>>http://bit.ly/2NPJmBA
電子書試讀>>http://bit.ly/2AVAVgx

《50值博倍升股》
天窗網店訂購>>http://bit.ly/2CsG9nB
電子書試讀>>http://bit.ly/2Cixxjc

Share Button
Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com